English שלחו לחבר

מוח ושפה

מוח ושפה

עיבוד מוחי של שפה מטפורית באוכלוסיות תקינות וקליניות בדגש על הבדלים בינהמיספריים
תהליכים קוגניטיביים ומוחיים המעורבים בלמידת שפות זרות

תהליכי שליפת מילים אצל נבדקים לקויי שפה וקריאה

תהליכים קוגניטיביים ומוחיים המעורבים ביצירתיות

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 24/10/2021