מוח ושפה

מוח ושפה

עיבוד מוחי של שפה מטפורית באוכלוסיות תקינות וקליניות בדגש על הבדלים בינהמיספריים
תהליכים קוגניטיביים ומוחיים המעורבים בלמידת שפות זרות

תהליכי שליפת מילים אצל נבדקים לקויי שפה וקריאה

תהליכים קוגניטיביים ומוחיים המעורבים ביצירתיות

תחומי מחקר

שיטות מחקר

תאריך עדכון אחרון : 24/10/2021