נהלי התוכנית לתואר ראשון במדעי המוח

תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית, הכוללת את כל הקורסים שאתם חייבים בהם בתכנית למדעי המוח.

סטודנטים מחוייבים להירשם בכל שנה לכל קורסי החובה המופיעים בתוכנית הלימודים שלהם לשנה זו. קורסי החובה מהווים יחידה אחת שלא ניתנת לפיצול. ככלל, דחיה של קורסי החובה לשנה העוקבת איננה מאושרת.

השנה בה אתם מתחילים את לימודיכם בתכנית היא שנת החוקה המחייבת אתכם. לפיכך יש לשמור את תכנית הלימודים של השנה בה התחלתם ללמוד, בה מופיע פירוט הקורסים.

נא שימרו את תכנית הלימודים לאורך כל התואר כדי לעקוב אחר דרישות הלימודים לצורך מילוי החובות לזכאות בתואר.

לתשומת ליבכם, יש להירשם גם לשעות המחלקתיות לצורך שריון המועד במערכת עבור שיעורי השלמה, בחנים וכו'.

 

תיקון ציון :

כפוף לתקנון ועדת סטטוס, יוכל סטודנט לתקן ציון רק בשנה עוקבת ללימודי אותו קורס.

 

קריטריונים להכרה בלימודים קודמים (פטורים):

התוכנית למדעי המוח תשקול להעניק פטורים מקורסי חובה בלבד – לא ינתן פטור עבור קורסי בחירה.

בקורסים זהים (בתוכן ובהיקף נק"ז) אשר נלמדו באוניברסיטאות ו/או מכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה, יינתן פטור בתנאי שהסילבוס של אותו קורס יאושר ע"י ראש התוכנית לתואר ראשון ו/או המרצה בקורס, והציון אינו פחות מ-75.
את הבקשה לפטור מגישים דרך האינבר, למדור סטטוס. חובה לצרף לבקשה סילבוס ואישור רשמי לציון.
בכל מקרה, פטור שאושר ונלמד באוניברסיטה אחרת (לא בר
־אילן) יירשם כציון עובר בלבד.
מספר הפטורים לא יעלה על 5 קורסים במהלך התואר.

מאחר ומתן הפטור מחייב בדיקת סילבוס על ידי ראש התוכנית ו/או המרצה, בדיקה הלוקחת זמן, יש לשריין מקום בקורס במידה והפטור לא יאושר. חובה על הסטודנט להירשם לקורס במסגרת המחלקה ובמקביל לטפל באישור הפטור מול מזכירות המחלקה ומדור סטטוס. זאת, לא יאוחר מתחילת תקופת השינויים,(על מנת שניתן יהיה לבטל את הרישום בקורס).
לגבי מועדי תקופת השינויים יש לעקוב אחר פרסומי מדור תכניות לימודים.

 

נוהל מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית לתואר ראשון במדעי המוח (חד-חוגי ודו-חוגיים):

הרישום לקורסי שנה ב' במדעי המוח מותנה בהישגי התלמידים בשנה א', באופן הבא:

  1. בראשית שנה א' יש להרשם לכל קורסי החובה של שנה א', על פי רשימת החובות של תכנית הלימודים אליה נרשמתם. לא תאושר פריסת קורסי החובה של שנה א'.
  2. בסיום מועדי א+ב של סמסטר א', תלמידי שנה א' שבגליון הציונים שלהם מופיעים 3 נכשלים* או יותר בקורסי החובה – יזומנו לשיחה עם ראש התכנית כדי לבחון אפשרויות ולהימנע ככל האפשר מסעיף 3. (*ציון חסר בקורס ייחשב כנכשל).
  3. בסיום מועדי א+ב של סמסטר ב', תלמידי שנה א שבגליון הציונים שלהם מופיעים 4 נכשלים* או יותר בקורסי החובה של שנה א' – לא יוכלו להרשם לקורסי שנה ב'. (*ציון חסר בקורס ייחשב כנכשל).
  4. במהלך שנה ב', התלמידים המוזכרים בסעיף 3 יוכלו לחזור ולתקן ציון בקורסים שבהם נכשלו, אך לא יוכלו להרשם או להשתתף בקורסים חדשים (חובה או בחירה). אם יעברו בשנה ב' את כל הקורסים שבהם נכשלו בשנה א' – יוכלו להמשיך בלימודים בשנה שאחריה. הזמן הכולל לתואר במקרה כזה ייתארך ל-4 שנים, כי שנה ב' תוקדש לתיקוני ציון.

מי שיישאר לו ציון נכשל אחד או יותר בסוף שנה ב' (שהוקדשה לתיקוני ציון) – לא יוכל להמשיך בלימודים בתכנית.

 

מדיניות התכנית למדעי המוח בנוגע למקוריות טקסטים

כל טקסט שיוגש במהלך התואר, כתרגיל, עבודה, מבחן או מטלה אחרת, יהיה טקסט מקורי שנכתב על ידי מי שמגיש את המטלה. אין להעתיק טקסט מכל מקור חיצוני לתוך העבודה, כולל מאמרים מדעיים, אתרי אינטרנט, פרזנטציות של מרצים או כל מקור שאינו יצירה עצמאית של מגיש המטלה. העתקת טקסט, גם בתוספת ציון המקור, מהווה הפרת זכויות היוצרים ואינה מתקבלת כיצירה מקורית. גם אם הטקסט נערך קלות – הוא איננו מקורי. יש לבסס את הטקסט המקורי שכתבתם בעצמכם על מספר מקורות, ולציין את המקורות ברשימה מפורטת על פי כללי הציטוט. העתקה ממקורות חיצוניים (פלגיאריזם) היא עבירה על תקנון המשמעת של האוניברסיטה. במקרה של העתקה הטיפול יועבר לועדת המשמעת של האוניברסיטה.

חובת רישום לקורסים באנגלית

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים בישראל המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם (לאו דווקא בשנה הראשונה, כמובן) לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר.

הפרטים המלאים נמצאים באתר האוניברסיטה.