64 Channel Wireless Electroencephalogram - EEG

מהמוח  בעת פעילויות שונות. באמצעות שיטה לא פולשנית זו, אנו יכולים לחקור פעילות מוחית המקושרת למגוון פעילויות - קשב, מודעות, שינה, עיבוד/הפקת שפה ועוד. כיוון שמהכשיר אלחוטי, ניתן לבצע מחקר במגוון סביבות ואין הכרח להמצא בצמידות למחשב, מה שמאפשר גמישות גדולה בפרדיגמות הנבחרות והפקת תוצרים אורגניים יותר.

64 Channel Wireless Electroencephalogram - EEG

תאריך עדכון אחרון : 25/07/2019